கலஞர்கள்/ எழுத்தாளர்கள் - Artists/ Writers
 
Name: Aavooraan - ஆவூரான்
Country of Birth: Sri Lanka
Country of Living: Australia
Email: aavuraan@yahoo.com.au
Blog/ Website: http://aavuraan.blogspot.com.au
  இவரது முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு ’ஆத்மாவைத் தொலைத்தவர்கள்’ என்ற பெயரில் 2008 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்தது