கலஞர்கள்/ எழுத்தாளர்கள் - Artists/ Writers
 
Name: Akkaraip Pakkiyan - அக்கரைப் பாக்கியன்
Country of Birth: Sri Lanka
Country of Living: Sri Lanka
  இவர் அக்கறை, பலாக்கனி ஆகிய கவிதைத்தொகுப்புகளின் ஆசிரியர்.