கலஞர்கள்/ எழுத்தாளர்கள் - Artists/ Writers
 
Name: Allaiyoor Vijayan - விஜயன். அல்லையூர் சி,
Country of Birth: Sri Lanka
Country of Living: Italy
  இதயத்தில் இடமில்லை,
இன்னொரு போர்வாள்,
ஒளியைத் தேடும் இரவு
ஆகிய கவிதைத் தொகுப்புகளின் ஆசிரியர்

தொலைபேசி +39339373421