கலஞர்கள்/ எழுத்தாளர்கள் - Artists/ Writers
 
Name: A. Balamanoharan - அ. பாலமனோகரன்
Country of Birth: Sri Lanka
Country of Living: Denmark
Email: balamanoharan@get2net.dk
  நிலக்கிளி - நாவல் - வீரகேசரிப் பிரசுரம்
கனவுகள் கலைந்தபோது - நாவல் - வீரகேசரிப் பிரசுரம்
வட்டம்பூ
குமாரபுரம் - நாவல் - வீரகேசரிப் பிரசுரம்
தாய்வழித் தாகம் - தென்னிந்தியாவில் வெளியான நாவல்
நந்தாவதி - தென்னிந்தியாவில் வெளியான நாவல்
தீபதோரணங்கள்- சிறுகதைத் தொகுதி
நாவல் மரம் - டேனிஷ் மொழியில் இவரது சிறுகதைத்தொகுதி
டேனிஷ் - தமிழ் அகராதி - இவர் தொகுத்தது