ஊர், பாடசாலை சங்கங்கள் / கழகங்கள்/ அமைப்புக்கள்
Community Organizations
 
Name: பருத்தித்துறை மக்கள் ஒன்றியம்
POINT PEDRO PEOPLES UNION
Email: sundar114@gmail.com
Website: http://pointpedro.net
Address: 31 Monique Ct
Markham, ON
  President:
Sivasubramaniam N

Secretary:
Baleswaran K

Treasurer:
Arulrajan S

Vice President:
Sundaralingam R

Assistant Sesretarv:
Mrs. Suganthi
Vijayasegar

Assistant Treasurer:
Vijayaranjan S

Committee Members:
Annanathan F
Mohan S
Julan Mathews R
Kirideran T
Thirunanthy V
Mrs. Santhiya Baskaran
Alvapillai A. K.
Gunalan S
Nagendrarajah N

Auditor:
Navaramamjah C


905-294 6754, 647 830 9321